ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, leveringen en overige diensten.

Uitsluitend onze algemene voorwaarden zijn van toepassing; tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden worden niet door ons erkend.

Indien de klant een handelaar is, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op alle toekomstige zakenrelaties, zelfs indien deze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 2.Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Klanten hebben het recht bezwaar te maken tegen een dergelijke wijziging. Indien het bezwaar niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk wordt ingediend, wordt de wijziging overeenkomstig van kracht. Aan het begin van de termijn waarbinnen de kennisgeving van wijziging geacht wordt te zijn aanvaard, wordt de klant hier schriftelijk van op de hoogte gesteld, indien binnen vier weken geen bezwaar wordt gemaakt.

Indien de klant geen ondernemer is in de zin van § 14 BGB (Duits burgerlijk wetboek), dan maken de gewijzigde voorwaarden van de overeenkomst alleen dan deel uit van de overeenkomst indien ze van te voren met nadruk op de wijzigingen aan de klant zijn doorgegeven.

3.Wijziging van de overeengekomen dienst

Wij hebben het recht om de beloofde diensten te wijzigen of daarvan af te wijken, indien de wijziging of afwijking redelijk is voor de klant, rekening houdend met onze belangen.

De wijziging of afwijking is redelijk indien de klant niet op een slechtere of betere positie geplaatst wordt of als er niet substantieel van de dienst afgeweken wordt.

4.Aansprakelijkheid

Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor licht nalatige plichtsverzuim uit, tenzij het gaat om schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, om claims op grond van de productaansprakelijkheidswet of om garanties. De aansprakelijkheid voor schending van verplichtingen die voor de correcte uitvoering van de overeenkomst essentieel zijn en waarvan de klant kan aannemen dat deze regelmatig worden nagekomen, blijft onverlet (essentiële contractuele verplichtingen).

In het geval van materiële schade en vermogensschade veroorzaakt door lichte nalatigheid, zijn wij alleen aansprakelijk, onverminderd de aansprakelijkheid op grond van lid 1, zin 1, in het geval van een schending van een wezenlijke contractuele verplichting, echter beperkt tot het bedrag van de schade die te voorzien was op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze plaatsvervangers.

5.Prijzen, kortingen 

Tenzij anders is overeengekomen gelden voor onze leveringen en diensten de prijzen in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldige prijslijst. De aftrek van kortingen vereist een speciale schriftelijke overeenkomst.

 6.Verrekening en retentie

De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn. Bovendien kan hij zijn retentierecht doen gelden voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

 7.7. Leveringsvoorwaarden/verzendkosten

De leveringstermijn begint bij vooruitbetaling op de dag na ontvangst van de betalingsopdracht aan de overboekende bank of, bij andere betaalmethoden, op de dag na het sluiten van de overeenkomst en eindigt met het verstrijken van de laatste dag van de termijn. Indien de laatste dag van de termijn op een zaterdag, zondag of een door de staat erkende algemene feestdag valt, dan neemt de volgende werkdag de plaats in van een dergelijke dag.

Het begin van de door ons gespecificeerde levertijd vereist de verduidelijking van alle technische vragen. Een andere voorwaarde voor de nakoming van onze leveringsverplichtingen is de tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de klant. De exceptie van niet-nakoming van de overeenkomst blijft voorbehouden.

Deelleveringen zijn toegestaan voor zover deze voor de klant redelijk zijn.

Verpakkings- en verzendkosten worden afzonderlijk gefactureerd en aangetoond. De exacte kosten worden bepaald aan de hand van de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldige prijslijst

8.Aansprakelijkheid voor gebreken/verjaringstermijn

In principe bestaat er een wettelijk recht op aansprakelijkheid voor gebreken, tenzij anders bepaald.

Voor zover het geleverde artikel defect is, zijn wij verplicht tot herstel.

Het herstel jegens ondernemingen geschiedt naar ons eigen goeddunken door het gebrek te verhelpen (rectificatie) of door nieuwe goederen te leveren, jegens consumenten naar hun eigen goeddunken.

Wij kunnen het herstel onverminderd § 275, lid 2 en 3 BGB (Duits burgerlijk wetboek) weigeren, wanneer dit alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk is.

Klanten kunnen alleen aanspraak maken op schadevergoeding op grond van een gebrek als het herstel niet succesvol was. Dit doet geen afbreuk aan uw recht om verdere schadeclaims in te dienen in overeenstemming met de paragraaf “Aansprakelijkheid”.

Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor nieuwe goederen 2 jaar vanaf de levering aan de klant, voor gebruikte goederen 1 jaar vanaf de levering. Dit geldt niet voor schadeclaims en onkostenvergoedingen wegens gebreken conform de paragraaf “Aansprakelijkheid”.

Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor nieuwe goederen 1 jaar vanaf de risico-overgang; aansprakelijkheid voor gebreken is uitgesloten voor gebruikte goederen. Dit geldt niet voor schadeclaims en onkostenvergoedingen wegens gebreken conform de paragraaf “Aansprakelijkheid”. De verjaringstermijn blijft ook onaangetast in geval van verhaal op de leverancier zoals bedoeld in §§ 478, 479 BGB (Duits burgerlijk wetboek); deze bedraagt 5 jaar vanaf de levering van het gebrekkige artikel.

De verjaringstermijn bedraagt eveneens 5 jaar voor goederen die voor gebouwen worden gebruikt en hun gebrekkigheid hebben veroorzaakt, § 438, lid 1, zin 2, BGB (Duits burgerlijk wetboek).

9.Eigendomsvoorbehoud

Het voorwerp van de overeenkomst blijft onze eigendom totdat het volledig betaald is.

In het geval van handelaren blijven de artikelen onze eigendom totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie volledig betaald zijn. Wij verplichten ons de ons toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de gerealiseerde waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 20 % overstijgt; de keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij ons.

Klanten hebben het recht om onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door te verkopen. De klant draagt nu reeds alle vorderingen over die voortvloeien uit de doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ter hoogte van het gefactureerde eindbedrag (inclusief omzetbelasting) van onze vorderingen inclusief alle aanvullende rechten die voorrang hebben boven zijn andere vorderingen, die voortvloeien uit de doorverkoop aan afnemers of derden. Dit geldt ongeacht of de geleverde goederen zonder of na verwerking, vermenging of combinatie zijn doorverkocht. Wij accepteren de overdrachten.

Na de overdracht heeft de klant het recht om de vordering te innen, ongeacht onze eigen bevoegdheid. Wij verbinden ons er echter toe de vordering niet zelf te innen voor zover de klant zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt en niet in gebreke is met de betaling, en er met name geen aanvraag tot opening van een insolventie- of faillissementsprocedure tegen zijn vermogen is ingediend. In dat geval kunnen wij eisen dat de klant ons van de overgedragen vorderingen en zijn debiteuren op de hoogte stelt, alle voor de invordering noodzakelijke documenten overhandigt en de debiteuren of de derde van de overdracht op de hoogte stelt.

De verwerking van de gereserveerde of in onze eigendom zijnde goederen door de klant geschiedt steeds in naam en voor rekening van ons, zonder dat hieruit voor ons enige verplichtingen voortvloeien. Indien goederen verwerkt worden die niet aan de klant toebehoren, verkrijgen wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in verhouding tot de waarde van de door ons geleverde goederen (factuur minus eindbedrag plus btw) aan de andere verwerkte goederen op het moment van verwerking. Hetzelfde geldt voor de goederen die het resultaat zijn van de verwerking, evenals voor de gekochte goederen die onder voorbehoud zijn geleverd. Dit geldt ook indien de klant door werkzaamheden als bedoeld in zin 2 de exclusieve eigendom verkrijgt. De opslag voor ons is kosteloos.

Indien het verkochte artikel onlosmakelijk met andere, niet aan ons toebehorende roerende zaken is vermengd, worden wij mede-eigenaar van het nieuwe artikel in verhouding tot de waarde van de voor ons geleverde goederen (factuur minus eindbedrag plus btw) aan de andere vermengde goederen op het moment van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat het artikel van de klant moet worden beschouwd als het hoofdartikel, wordt overeengekomen dat de klant de mede-eigendom naar rato aan ons overdraagt. De klant bewaart de zo ontstane exclusieve eigendom of mede-eigendom kosteloos voor ons.

Op overeenkomsten voor bouwdiensten is uitsluitend het VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) van toepassing, voor zover de klant ondernemer is. Bij een overeenkomst met een consument geldt dit alleen indien de bepalingen van het VOB vooraf aan hem zijn overhandigd.

10.Scheidbaarheidsclausule

Indien een van de bepalingen ongeldig is, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

11.Toepasselijk recht, jurisdictie en aanvullende afspraken

De overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, is onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, Weens Koopverdrag).

Deze rechtskeuze is niet van toepassing indien de consument daardoor dwingende bepalingen wordt ontnomen van het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

In geval van een juridisch geschil is onze maatschappelijke zetel de plaats van jurisdictie als de klant een handelaar of een publiekrechtelijk rechtspersoon is of als hij geen algemeen rechtsgebied op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft. Het recht om de klant te dagvaarden in een ander wettelijk rechtsgebied blijft onaangetast. Er zijn geen aanvullende afspraken gemaakt.